Sonntag, 28. Oktober 2012

Türkisch: Verbraucherinsolvenzverfahren

Tüketici Đflas Davası (VIV)
Borçlusunuz ve takip eden yıllarda borçlarınızı artık ödeyemiyorsunuz? O durumda
tüketici iflas davası içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmanız konusunda size
yardımcı olabilir.
VIV (Verbraucherinsolvenzverfahren)nasıl isliyor?
Dava dört adımdan olusmaktadır:
1. Tüm alıcılarla uzlasmayı deneme (Adım 1)
2. Mahkeme tarafından desteklenen borç temizleme planı (Adım 2, yapılmayabilir)
3. Adli iflas davası (Adım 3)
4. Kalan borçtan muaf tutulma asaması (Adım 4)
Üçüncü ve dördüncü adımlar birlikte 6 yıl sürmektedir. Dördüncü adımın basarılı
bir sekilde tamamlanması ile birlikte kalan borçlardan muafiyet hakkını
kazanıyorsunuz. Böylelikle söz konusu tarihe kadar ödeyemediğiniz borçlarınız
kaldırılır.
Mahkeme haricinde uzlasmayı deneme (Adım 1)
Kosul 1: Tüm borçlarınızın bir listesini çıkartmanız gerekir!
Kosul 2: Đleride paranızı yetistirmeniz gerekir – yeni borçlar söz konusu
olmayacak!
Simdi de tüm alıcılarla mahkeme haricinde bir çözüm bulunmaya çalısılmalıdır. Bu
hususta kesinlikle bir borçlu danısmanlık merkezine veya bir avukata müracaat
ediniz (en iyisi bir danısmanlık yardım yazısı ile birlikte).
Önemli olan danısmanlık merkezine / avukata, sizden para talep eden (icabında alacakları
kabul etmiyor olsanız dahi) tüm yerleri belirtmenizdir. Bunun dısında değerli bir seye
sahip olup olmadığınızı bildirin (Örneğin; araba, hayat sigortası, gayrimenkul).
Tüm alıcılarla uzlasma sağlanabilirse (örneğin; üçüncü kisiler, alacaklılarına
ödemek üzere para verirse) iflas davası gerekmez.
Düzenleme önerisi reddedilirse, bu hususta borçlu danısma merkeziniz/ avukatınız
size bir yazı gönderir. Đflas davası talebinde bulunabilmeniz için buna ihtiyacınız
bulunmaktadır. Dilekçenin (formun) doldurulması esnasında danısmanlık
merkezinizden veya avukatınızdan yardım almalısınız.
Mahkeme tarafından desteklenen borç temizleme planı (Adım 2)
Bu adım atlanabilir
Đflas talebinizi yetkili iflas mahkemesine iletmenizin ardından, tüm alıcılarla bir
kere daha uzlasma denemesinin yapılıp yapılmayacağı hususunda mahkeme
tarafından karar verilir.
Bu, ancak mahkeme harici uzlasma denemesinin ucu ucuna basarısızlıkla
sonuçlanması halinde gerçeklesir. Eğer alıcıların çoğunluğu, adam bası ve borç
miktarına göre planı onaylarsa, iflas mahkemesi reddeden alıcıları kabul etme
hususunda „zorunlu“ kılar.

Türkisch:
Verbraucherinsolvenzverfahren

Tüketici Đflas Davası

Adli iflas davası (Adım 3)
Adım 2 mümkün görünmüyorsa (veya basarısızlıkla sonuçlandıysa), mahkeme
iflas davanızı açar ve bunu internetten bildirir. Bir yediemin (avukat) devreye
sokar.
Yedieminin önemli iki görevi bulunmaktadır:
· Alıcıların size karsı bildirmis olduğu tüm alacakların bir listesini olusturur.
Dikkat: Alacakların „kasıtlı izinsiz eylemden kaynaklanıyor“ olarak bildirilmesi halinde,
bunlar daha sonra kalan borç muafiyetinden hariç tutulur!
Bundan dolayı, gerçekten de kasıtlı bir suçun söz konusu olup olmadığını kontrol ediniz;
eğer söz konusu değilse, iflas mahkemesinde itirazda bulununuz.
· Haczedilebilir mal varlığınıza ve haczedilebilir gelirinize el koyar.
Dikkat: Đflas talebinde belirtmis olduklarınızı inceler. Dilekçenizde kusurlu olarak bilinçli
bir sekilde veya büyük bir ihmalkarlık nedeni ile gizli tuttuğunuz gelir veya varlık tespit
ederse, iflas davanız basarısızlıkla sonuçlanabilir!
Kalan borçtan muaf tutulma asaması (Adım 4)
Yediemin görevlerini tamamladıysa, iflas davası mahkeme kararı ile kaldırılır ve
kalan borçtan muaf tutulma asaması baslar.
Yediemin, gelirinizin haczedilebilir kısmına el koymaya devam eder. Size herhangi
bir mirasın kalması halinde, bunun yarısını yediemine vermeniz gerekir. Fakat
mirası reddetme hakkına da sahipsiniz. Münferit alıcılara olan ödemeleri sadece
yediemin üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca tüm ailevi veya mali değisikleri, isyeri
veya ev değistirme durumlarını derhal yediemine veya iflas mahkemesine
bildirmeniz de çok önemlidir.
Đssiz olsanız bile VIV talebinde bulunabilirsiniz. Fakat önemli olan, aktif bir sekilde is
bulma hususunda çaba göstermeniz ve her istenebilir isi kabul etmenizdir. Gayretlerinizi
belgeleyebilmeniz gerekmektedir.
Yükümlülüklerinizi yerine getirdikten sonra, iflas mahkemesi kalan borcun muaf
tutulması talimatını verir, yani henüz kapatılmamıs olan borçlar kaldırılır.
Para cezaları, ayrıca kasıtlı olarak islenen suçlardan (örneğin; manevi tazminat)
kaynaklanan borçlar kaldırılmaz.
Davanın masrafı var mıdır?
Kamu borçlu danısmanlık merkezleri normalde ücretsiz olarak destek sağlarlar.
Ancak adli davanın masraf mükellefiyeti bulunmaktadır. Mahkeme masraflarını
ödeyemeyecek durumdaysanız, ödemeyi erteleme talebinde bulununuz. Đflas
mahkemesi bu durumda kalan borcun muafiyetine kadar olan tüm masrafların
ödemesini erteler. Eğer yediemin haczedilebilir seyleri haczederse, bundan ilk
önce ertelenmis masraflar ödenir.
Kalan borcun muafiyetinden sonra baska kalan masraf olursa, uygun taksit
ödemesi yapıp yapamayacağınız kontrol edilir (maksimum 4 yıl için).